Ochrana osobních údajů

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle článku 12, 13, 14 GDPR (ďalej len “Informácia”)

Informácia opisuje akým spôsobom prevádzkovateľ  Legalizační centrum s.r.o., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110  00 Praha 1, identifikačné číslo: 099 86 758, registrácia:  sp. zn. C 345874 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej len ako “my”) spracúva osobné údaje. Ak Vám je z tejto Informácie niečo nejasné alebo nezrozumiteľné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť vysvetlíme. Osobné údaje spracúvame v súlade s požiadavkami GDPR, Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Základné pojmy

 

a. Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

b. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

c. Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

 

d. Spracúvanie osobných údajov – činnosť alebo spracovateľské operácie, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

 

e. Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

f. Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

 

g. Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak neprevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.

 

h. Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok.

 

i. Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

 

j. Klient – fyzická osoba, ktorej poskytujeme službu.

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

 

Prevádzkovateľ:

Legalizační centrum s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa:

Rybná 682/14, Staré Město, 110  00 Praha 1

E-mail:

info@legalizacnicentrum.cz

 

 1. Účely a právne základy spracúvania

 

účel

právny základ

Apostilácia a superlegalizácia – Poskytovanie služieb apostilácie a superlegalizácie dokumentov ako napr. rodný ist, sobášny list, úmrtný list, doklad o vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti, výpis z registra trestov, plná moc, rozsudok v konaní o osobnom stave a iné podľa požiadaviek zákazníkov

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby (v prípade prenosov podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR;

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa – v prípade spracúvania osobných údajov nad rámec právneho základu podľa čl. 1 písm. b) GDPR

čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR – výslovný súhlas

Účtovníctvo – Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty, zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zákon č. 582/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení pro účely stanovení důchodového věku, zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zákon  č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce                                           

 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy – pracovná zmluva (dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)    

 

čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Registratúra – Správa registratúry

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Povinnosti podľa GDPR – Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť podľa GDPR

 

čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov                                        

Sieťová bezpečnosť a iná bezpečnosť – Evidencia logov a iných údajov na účely zabezpečenia sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (zabezpečenie bezpečnosti)

Dodávateľské/Odberateľské zmluvy – Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.         

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

Komunikácia – Komunikácia so zákazníkmi a obchodnými partnermi

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Webová stránka – Marketing, prezentácia poskytovaných služieb prevádzkovateľa v online prostredí.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby

 

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

Personalistika a mzdy – plnenie povinností zamestnávateľa sú

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a doplnení některých souvisejícich zákonu, zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 586/1992 Zb. o daních z příjmu, zákon č. 309/2006 Sb.   kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištení

 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy – pracovná zmluva (dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)  

 

 čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, pokiaľ je to povolené právom Únie alebo právom členského štátu alebo kolektívnou zmluvou

 

čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti

 

 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa ALEBO tretej strany

 

oprávnený záujem

charakteristika

Apostilácia a superlegalizácia – Poskytovanie služieb apostilácie a superlegalizácie dokumentov ako napr. rodný ist, sobášny list, úmrtný list, doklad o vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti, výpis z registra trestov, plná moc, rozsudok v konaní o osobnom stave a iné podľa požiadaviek zákazníkov.

Prevádzkovateľ pri poskytovaní služby apostilácie a superlegalizácie spracúva osobné údaje primárne na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, avšak v prípade, ak by pri poskytovaní týchto služieb dochádzalo aj k spracúvaniu, ktoré je nad rámec nevyhnutnosti plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, takéto spracúvanie môže byť oprávneným záujmom prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Sieťová bezpečnosť a iná bezpečnosť – zabezpečenie bezpečnosti

oprávnený záujem prevádzkovateľa na zaručení bezpečnosti – povinnosť podľa GDPR zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patrí aj evidencia činnosti subjektov pristupujúcich do prostredia prevádzkovateľa

Dodávateľské/Odberateľské zmluvy: Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (dodávateľské zmluvy)   

Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa sú spracúvané bežné osobné údaje potrebné na plnenie povinností z odberateľských a dodávateľských zmlúv, najmä meno, priezvisko, pracovné zaradenie, kontaktné informácie.

Webová stránka – marketing, prezentácia poskytovaných služieb prevádzkovateľa v online prostredí.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa sa môže  podľa recitálu 47 GDPR vzťahovať aj na účel priameho marketingu. Tento právny základ využijeme v prípade zaslania ponuky alebo prezentácie našich služieb, pokiaľ v danom prípade nebude potrebný súhlas dotknutej osoby.

 

 1. Príjemcovia (kategórie príjemcov)

 

Osobné údaje v rámci poskytovania služby poskytujeme subjektov verejnej moci v Českej republike aj v zahraničí, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednanej služby, predovšetkým orgánom verejnej moci, ktoré vydávajú dokumenty, ktoré sú predmetom poskytovania služby, notárske úrady, súdy, veľvyslanectvá a konzulárne úrady, Ministerstvo zahraničných vecí a podobne. Údaje v odôvodnenom rozsahu sprístupňujeme aj osobám, ktoré u nás pracujú, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov a externým poskytovateľom služieb predovšetkým prekladateľom, poskytovateľovi účtovných služieb a poskytovateľovi serverového úložiska. Údaje sme povinní poskytnúť aj v prípade, ak ide o našu zákonnú povinnosť, napr. zdravotným poisťovniam, Českej správe sociálneho zabezpečenia, daňovému úradu, doplnkovej dôchodkovej sporiteľni, dôchodkovej správcovské spoločnosti, úradu práce, zástupcovi zamestnancov, orgánom činné v trestnom konaní, exekútorom, iný oprávnený subjekt.

 

 1. Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 

Používame služby spoločností ako sú Google, ktorých zariadenia sa nachádzajú v USA. USA je považovaná za krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V záujme toho, aby bol možný prenos údajov do USA, Európska komisia rozhodla o tzv. EU-US Privacy Shield (12.07.2016), podľa ktorého bol možný prenos údajov do USA tým spoločnostiam, ktoré sa certifikovali podľa Privacy Shield. Dňa 16.07.2020 Súdny dvor EÚ rozhodol, že Privacy Shield je neplatný, pričom potvrdil platnosť štandardných zmluvných doložiek. Uvedené spoločnosti oznámili, že prenosy údajov budú založené na štandardných zmluvných doložkách schválených Európskou komisiou.

 

Pokiaľ si poskytnutie našej služby vyžaduje zaslanie dokumentov alebo ich kópií do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, uskutočňujeme takýto prenos vždy na základe rozhodnutia Komisie, že táto tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine alebo predmetná medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V prípade, že takéto rozhodnutie neexistuje uskutočníme prenos s poskytnutím primeraných záruk. V prípade, že neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti, ani primerané záruky, prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie uskutočníme len v prípadoch, ktoré spadajú do výnimiek zakotvených v GDPR.

 

Rozhodnutia o primeranosti boli doteraz vydané pre Japonsko, Andorrské kniežactvo, Argentínu, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanadu, Ostrov Man, Švajčiarsko a Uruguajskú východnú republiku.

 

 1. Doba uchovávania

 

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Predovšetkým pôjde o dobu poskytovania našich služieb.

 

Aj po skončení poskytovania služieb budeme Vaše osobné údaje spracúvať predovšetkým na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dobu uchovávania osobných údajov a súvisiacej dokumentácie v takýchto prípadoch určujú všeobecne záväzná právne predpisy. Ide napríklad o nasledovné predpisy: zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištenízákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a doplnení některých souvisejícich zákonu, zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 586/1992 Zb. o daních z příjmu, zákon č. 499/2004 Sb. o archivníctve a spisovej službe a zmene a niektorých zákonov a iné.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj v prípade, že to bude potrebné na prípadnú obhajobu našich právnych nárokov, riešenie sporov alebo vynucovanie zmluvného plnenia.

 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, uchovávané budú počas doby uchovávania uvedenej v poskytnutom súhlase. Po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby uchovávania uvedenej v poskytnutom súhlase, budú osobné údaje uchovávané len v dobe nevyhnutnej na účel prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Obdobné sa uplatňuje aj v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou.

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich služieb alebo marketingom a propagáciu našich služieb, na ktoré sa nevzťahuje žiadna z vyššie vymedzených dôb uchovania spravidla uchovávame počas trojročnej všeobecnej doby uchovávania.

 

Pokiaľ máte otázku týkajúcu sa doby uchovania Vášho konkrétneho osobného údaja, ktorý uchovávame, môžete nás kontaktovať na info@legalizacnicentrum.cz.

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 

a. Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

b. Právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

c. Právo na opravu

 

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

 

d. Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

 

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ako prevádzkovateľ môžeme byť viazaní zákonnou povinnosťou alebo môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na základe oprávneného záujmu. Ak náš oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany) prevažuje nad Vašimi záujmami, sme oprávnení osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

 

e. Právo na obmedzenie spracúvania

 

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

 

f. Právo na prenosnosť údajov

 

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

 

g. Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

 

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj proti automatizovanému rozhodovaniu.

 

h. Spracúvanie založené na súhlase (právo odvolať súhlas)

 

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 1 písm. a) GDPR, dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

i. Právo podať návrh, podnet, sťažnosť dozornému orgánu

Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť s návrhom, podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 27, 17 00 Praha 7, Česká republika, tel. č.: +420 234 665 800, webová stránka: www.uoou.cz.

 

Lehota na odpoveď

 

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

Kontaktný bod

 

Jednotlivé práva môžu dotknuté osoby uplatniť u prevádzkovateľa, a to e-mailom na adresu: info@legalizacnicentrum.cz alebo písomne na korešpondenčnú adresu: prevádzkovateľ  Legalizační centrum s.r.o., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110  00 Praha 1.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

 1. Poskytovanie osobných údajov

 

Vo všeobecnosti je poskytovanie osobných údajov dobrovoľné, a teda poskytovanie údajov nám ako prevádzkovateľovi, keďže sme súkromnoprávnym subjektom, nie je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak máte záujem s nami uzatvoriť zmluvu, poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade je poskytovanie zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, poskytuje ich dobrovoľne. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá na dotknutú osobu negatívne následky.

 

 1. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Prevádzkovateľ nepoužíva tzv. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 1. Spracúvanie na ďalší účel

 

Pri spracúvaní rešpektujeme zásadu obmedzenia účelu spracúvania, t. z., že údaje spracúvame len na základe konkrétne určeného, výslovne uvedeného a legitímneho účelu s výnimkou prípadu, ak pôjde o spracúvanie na zlučiteľný účel. Spracúvanie na iný účel je možné tiež založiť na súhlase dotknutej osoby, práve Európskej únie alebo Českej republiky. Na zistenie toho, či iný účel je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, pred začatím spracúvania vykonáme tzv. test zlučiteľnosti, v rámci ktorého zohľadníme:

 

 1. akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali, a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania;
 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom;
 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10 GDPR;
 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby;
 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

 

 1. POUŽÍVANIE cookies

 

Webová stránka www.legalizacnicentrum.cz používa cookies, ktoré zbierajú a ukladajú informácie počas jej prehliadania. Cookies sa používajú na rôzne účely, napr. na zaznamenávanie voľby, ktorú užívateľ počas prehliadania webovej stránky vykonal alebo zaznamenávanie aktivity užívateľa počas prehliadania webovej stránky. Je možné ich používať aj na zapamätanie si ľubovoľných informácii, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov na webovej stránke. Ich používanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov. Podľa GDPR (rec. 30) sú cookies definované ako online identifikátory, ktoré sa v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu, a preto sú podľa GDPR považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ môže cookies používať iba so súhlasom používateľa. Používateľ môže udelený súhlas s cookies kedykoľvek odvolať. Každý užívateľ môže vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s použitím cookies pri návšteve webovej stránky prostredníctvom nástroja na spravovanie súhlasu (lišta). V prípade, ak užívateľ nevyjadrí súhlas s použitím cookies, tieto sa na webovej stránke neaktivujú.

 

Naša webová stránka (www.legalizacnicentrum.cz) používa nasledovné cookies:

 

Nevyhnutné cookies: Sú potrebné pre použiteľnosť stránky. Pomáhajú vytvárať webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu plnohodnotne fungovať bez týchto súborov cookies.

 

Štatistické cookies: Pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

 

Marketingové cookies: Používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Ich účelom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre konkrétnych užívateľov, a tým významnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 

názov cookie

poskytovateľ

typ

platnosť

účel

ďalšie informácie

elementor

legalizacnicentrum.cz

http

nevyhnutné

trvalé

Používa sa v súvislosti s WordPress témou na webe. Cookie umožňuje vlastníkovi webových stránok implementovať alebo meniť obsah webových stránok v reálnom čase.

 

sid

seznam.cz

http

nevyhnutné

29 dní

Zachováva stavy používateľov naprieč požiadavkami na stránku.

 

_ga

legalizacnicentrum.cz

http

štatistické

2 roky

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

 

_ga_#

legalizacnicentrum.cz

http

štatistické

2 roky

Cookie používané službou Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil web, ako aj dátumov prvej a poslednej návštevy.

 

_gat

legalizacnicentrum.cz

http

štatistické

1 deň

Cookie používané službou Google Analytics na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.

 

_gid

legalizacnicentrum.cz

http

štatistické

1 deň

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

 

_gcl_dau

legalizacnicentrum.cz

http

marketingové

3 mesiace

Cookie používané programom Google AdSense na experimentovanie s efektivitou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.

 

text_cookie

doubleclick.net

http

marketingové

1 deň

Slúži na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

prenos do USA

 

 

 1. Zmeny pravidiel SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Znenie týchto pravidiel spracúvania osobných údajov sme oprávnení zmeniť, najmä v prípade potreby zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré by boli spôsobilé ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás na to s dostatočným predstihom upozorníme.

 

Tento dokument je pravidelne aktualizovaný.

Posledná aktualizácia:  7.5.2021